icon image ဆက္သြယ္ရန္

thumbnail image

ဆက္သြယ္ရန္


ဆက္သြယ္ရန္
ဌာန / တိုင္ၾကား          း         အမွတ္ ၄၀၄ ဖဟုန္ယိုထင္စင္တာတိုက္ အထပ္ ၂ ဖဟုန္ယုိထင္လမ္း             ခ၀ဲန္ဆမ္ေစန္ႏူိင္း ေခ့ဖယားထိုင္း ဘန္ေကာက္ ၁၀၄၀၀
ဖုန္း               း         ၀၂ ၆၃၄ ၆၀၀၀ ဖလီးဖုန္းဆက္ရန္ ၁၂၀၀ (၁) ႏွိပ္ပါ
ဖက္စ္            း         ၀၂ ၂၇၉ ၀၂၅၁
၀က္စ္ဆိုက္      း         http://tcp.nbtc.go.th
အီးေမးလ္        း         [email protected]


Tags: ဆက္သြယ္ရန္

ဆက္သြယ္ရန္

Visitor 2 2 2 7 1 9 8