icon image သံုးသပ္ခ်က္ဖ်န္ေျဖျခင္းႏွင့္ရပ္တန္႔ျခင္း

thumbnail image

ဖ်န္ေျဖသူကိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း


ဖ်န္ေျဖသူကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
          ေကာေစာေထာေခ်ာဌာနမွ ေကာေစာေထာေခ်ာ၏ ဖ်န္ေျဖသူမွတ္တမ္းတင္ျခင္းတြင္ ဖ်န္ေျဖသူျဖစ္ရန္အတြက္ ျပင္ပလူ(သို႔)၀န္ထမ္းမ်ားထဲမွ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္အလုပ္ခန္႔ထားၿပီး ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းခံရသူ ၂၀ ေယာက္ ရွိေနသည္။ ေအာက္တိုဘာလပိုင္း ၂၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး သက္တမ္းမွာ ေၾကညာသည့္ရက္မွ ၂ ႏွစ္ သက္တမ္းရွိသည္။
ဖ်န္ေျဖသူက ဘယ္သူလဲ ႏွင့္ ဘာတာ၀န္ရွိသလဲ
          ဖ်န္ေျဖသူသည္ ကူညီမႈကိုေပးေသာၾကားလူ၊ သံုးသပ္ခ်က္ျပႆနာကို ရပ္တန္႔ရန္အတြက္ နည္းလမ္းညႊန္ၾကားေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖ်န္ေျဖသူသည္ ေကာေစာေထာေခ်ာဌာနမွ ျပင္ပမွလူ(သို႔)အလယ္လတ္အဆင့္ ၀န္ထမ္း(သို႔)တန္းတူအဆင့္ရွိေသာသူ မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ေကာေစာေထာေခ်ာမွ က်င္းပေသာ(သို႔)အာမခံေသာ ဖ်န္ေျဖျခင္းဆိုင္ရာပညာရပ္သင္တန္းမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ေကာေစာေထာေခ်ာဌာန ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေရးရာ ႀကီးၾကပ္သူမ်ား (ေကာေထာေခါ)၏ သေဘာတူမႈကိုရထားၿပီး သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ရွိေသာ အမည္စာရင္းမွတ္တမ္းတင္ျခင္း ကို ခံထားရသူျဖစ္သည္။ ေကာေစာေထာေခ်ာမွ ထိုမွတ္တမ္းတင္ထားသူမ်ားထဲမွ တိုင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကိစၥ ႏွင့္ သင့္တင့္ေသာသူကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း (သို႔) တိုင္ၾကားသူမ်ားမွ မိမိဆက္သြယ္လိုေသာ ဖ်န္ေျဖသူကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ ႏူိင္သည္။
ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ျခင္းလမ္းစဥ္ရွိသလ
          ေကာေစာေထာေခ်ာဌာနမွ တိုင္ၾကားျခင္းလက္ခံၿပီးေသာအခါ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ တိုင္ၾကားသူကို တင္ျပရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး တိုင္ၾကားသူမွ ဤအဆင့္တြင္ရပ္တန္႔ႏူိင္ပါက ၀န္ထမ္းမွ ဖ်န္ေျဖျခင္းစာခ်ဳပ္ကို ျပဳလုပ္ေပးမည္။ အကယ္၍ ေျဖရွင္း၍မရပါက ၀န္ထမ္းမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းၿပီး ေကာေစာေထာေခ်ာသတ္မွတ္ ထားသည့္အတိုင္း ဖ်န္ေျဖျခင္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းလိုင္စင္ရသူႏွင့္တိုင္ၾကားသူ ဖ်န္ေျဖေရး အတိုင္း ဖ်န္ေျဖမႈကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေပးမည္။
ဖ်န္ေျဖသူမွ ပထမလုပ္ငန္းစဥ္ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စမည္နည္း
          ႏူိ၀င္ဘာလပို္င္း ၇ ရက္ေန႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။


Tags: ဖ်န္ေျဖသူကိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း

Visitor 2 2 2 7 1 6 9