icon image សេចក្តីផ្ដើម

thumbnail image

សេចក្តីផ្តើម


សេចក្តីផ្តើម
បន្ទាប់ពីការប្រកាសឱ្យមានការអនុវត្តច្បាប់អង្គការចែករំលែងរលកធាតុអាកាសនិងការកាន់កាប់ការដំណើរការវិទ្យុផ្សាយសំឡេង វិទ្យុទូរទន្សន៍និងកិច្ចការទូរគមនាគម ពុទ្ធសករាជ 2553 តាំងពីថ្ងៃទី​20 ខែធ្នូ 2553 ដោយនៅឆ្នាថវិការជាតិ 2544 (មករា-ធ្នូ) បានមានការកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងអង្គការការិយាល័យគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងកិច្ចការផ្សាយសម្លេង កិច្ចាការទូរទស្សន៍និងកិច្ចការទូរគមនាគមជាតិ (ការិយាល័យ កសថឆ) ដោយកថឆ អនុវត្តការងារ កសថឆបានមានមតិក្នុងការប្រជុំ កសថឆ លើកទី 9/2554 ថ្ងៃទី 16 ខែមិនា 2554 ការិយាល័យកសថឆ បានកែប្រែស្ថាប័នការពារអ្នកបរិភោគកិច្ចការទូរគមនាគម (សបថ) ដោយមានការចាត់តាំងឱ្យមានស្ថានភាពជាក្រុមងារផ្ទៃក្នុងដែលស្មើនិងសំណាក់ស្ថិតនៅក្រោមរចានាសម្ព័ន្ធបណ្ដោះអាសន្ននៃការិយាល័យ កសថឆ. និងការមារកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធការងារផ្ទៃក្នុងដោយប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅតាមទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធដើម។ ក្នុងនោះគឺមានការប្រតិបត្តិការងារនៃអ្នកដែលប្រត្តិការជាបុគ្គលិកក្នុងតំណែងចាស់នៅក្នុងតំណាក់ការលអន្តរកាលលុត្រាតែកសថឆដែលនឹងចូលមកអនុវត្តការងារនិងពិចារណាតទៅនៅពេលអនាគត។ ហើយបន្ទាប់មកការិយាល័យកសថឆ​បានមានប្រកាសបញ្ជាលេខ 51/2554 ចុះថ្ងៃទី​12 ខែមេសាឆ្នាំ 2554 ចាត់តាំងក្រុមមានភារកិច្ចការការពារអតិថិជនក្នុងកិច្ចការទូរគមនាគមដើម្បីអនុវត្តការងារក្នុងភារកិច្ចរបស់ សបថ និងអោយស្ថិតនៅក្រោមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​   បន្តោះអាសន្ននៃការិយាល័យ កសថឆ. ដោយដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ពីអគ្គលេខាធិការកសថឆ។ បញ្ជាលេខ 105/2554 ចុះថ្ងៃទី 2 ខែកញ្ញា 2554 បានប្រគល់អំណាចឱ្យអគ្គលេខាធិការរងកសថឆ ដែលជាអគ្គាលេខធិការស្តីទីអគ្គលេខាធិការកសថឆ ដោយមានការទទួលខុសត្រូវការការពារអតិថិជនក្នុងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ដោយមានអំណាចបញ្ជា អនុញ្ញាត អនុម័តិ កាន់កាប់ ទទួលខុសត្រូវនិងពិនិត្យឡើងវិញក្នុងក្របខ័ណ្ឌនិងភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវនៃក្រុមមានភារកិច្ចការការពារអតិថិជន។ ដើម្បីឱ្យការចាត់ការការងារក្នុងក្រុមមានភារកិច្ចការការពារអតិថិជនក្នុងតំណាក់កាលការអនុវត្តការងារតាមបទចំពោះកាលមានដំណើរការរលូនគ្នាមឧបសគ្គ​ត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។
          រហូតមកដល់ថ្ងៃទី​27 មករា 2555 កសថឆ បានចេញច្បាប់ផ្ទៃក្នុងកសថឆ ស្តីអំពីការបែងចែកអង្គភាពផ្ទៃក្នុងការិយាល័យកសថឆ​ពុទ្ធរករាជ 2555 ដោយចូលជាធរមានតាំងពីថ្ងៃទី​28 មករា 2555 រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ហើយប្រកាសនេះបានរំលាយចោលក្រុមដែលមានភារៈកិច្ចការការពារអតិថិជនក្នុងកិច្ចការទូរគមនាគម។​ ហើយបន្ទាប់មកបានបង្កើតក្រុមទទួលពាក្យបណ្តឹងនិងការពារអតិថិជនកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ (រ៉ថ) ដែលជាអង្គភាពស្ថិតនៅក្រោមការិយល័យកសថឆដោយមានអំណាចការទទួលខុសត្រូវទាក់ទងនិងការអនុវត្តន៍ការងារទាក់ទងនិងការកំណត់វិធានការការពារសិទ្ធិនិងសេរីភាពប្រជាជនមិនឱ្យមានការយកប្រៀបពីក្រុមហ៊ុនដំណើរការទូរគមនាគមន៍។ វិធានការការបង្កើនសិទ្ធិនិងសេរីភាពប្រជាជនមិនឱ្យទទួលរងការយកប្រៀបពីក្រុមហ៊ុនដំណើរការទូរគមនាគមន៍ក្នុងចូលដល់ការប្រើប្រាស់ប្រយោជន៍ពីរលកធាតុអាកាសនិងសេវាក្នុងកិច្ចការទូរគនាគមន៍ កំណត់លក្ខ័ណ្ឌ វិធី និងការដំណើរការទាក់ទងនិងការការពារអតិថិជន វិធានការទទួលនិងពិចារណាពាក្យបណ្តឹង ការរំងាប់ចំណុចទាស់តែងរវាងក្រុមហ៊ុនដំណើរការទូរគមនាគមន៍​ក្នុងនោះគឺរួមមានការអនុវត្តការងារខាងផ្នែកជាលេខាធិការគណៈអនុកម្មការការពារអតិថិជនក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទោះជាមានការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងការិយាល័យកសថឆ ប៉ុន្តែដំណើរការការងារក្រុមទទួលពាក្យបណ្តឹងនិងការពារអតិថិជនក្នុងកិច្ចការទូរគមនាគមន៍នៅតែមានការទាក់ទងនិងការការពារអតិថិជនក្នុងឧសាហកម្មទូរគមនាគមន៍និងស្របទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រការការពារអតិថិជនក្នុងឧសាហកម្មទូរគមនាគមន៍ដែលស្ថិតនៅក្រោមផែនការគោលកិច្ចការទូរគមនាគមន៍ ច្បាប់ទី 1 (ពុទ្ធសករាជ 2555-2559) ដែលឱ្យតម្លៃទៅលើការការពារអតិថិជនពីការយកប្រៀបពីក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ និងការការពារសិទ្ធិជាឯកជននិងសេរីភាពរបស់បុគ្គលក្នុងការទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរគមនាគមន៍។ ក្នុងនោះគឺមានការកសាងឱ្យមានការយល់ដឹងការតែច្បាស់អំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៃអតិថិជនប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់ទូរគនាគមន៍ក្នុងវិស័យផ្សេង ៗ ទៀត។ ការយល់ដឹងឱ្យទាន់ចាប់ឱ្យបានការរីកចំរើននៃបច្ចេកទេសទូរគមនាគមន៍ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បានមានប្រសិទ្ធិភាពដែលមានការកសាងឱ្យមានវិធានការផ្សេង ៗ ដើម្បីបង្កើនតួនាទីក្រុមហ៊ុនដំណើរការដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មឱ្យប្រកបទៅដោយក្រុមសីលធម៌និងការទទួលខុសត្រូវចំពោះអតិថិជននិងសង្គម។


Tags: សេចក្តីផ្តើម

សេចក្តីផ្ដើម

Visitor 2 2 2 7 2 1 4