icon image ຄວາມເປັນມາ

thumbnail image

ຄວາມເປັນມາ


ຄວາມເປັນມາ                                                                                                                                                                                  
ສືບເນື່ອງຈາກການມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ພະລາດຊະບັນຫຍັດອົງການຈັດສັນຄື້ນຄວາມຖີ່ແລະກຳກັບການປະກອບກິດຈະການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ວິທະຍຸໂທລະຄົມແລະກິດຈະການໂທລະມະນາຄົມ ປີ 2015 ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 20ທັນວາ ປີ 2015 ຈື່ງເຮັດໃຫ້ໃນປີງົບປະມານ 2015 (ມັງກອນ-ທັນວາ)ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງການບໍລິຫານອົງກອນຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ(ສຳນັກງານ ກສທຊ.)ໂດຍ ກທຊ.ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ ກສທຊ.ໄດ້ມີມະຕິໃນການປະຊຸມ ກສທຊ ຄັງທີ 9/2011ເມື່ອວັນທີ 16 ມີນາ 2015 ສຳນັກງານ ກສທຊ. ປັບສະຖານະຂອງສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການໂທະຄົມມະນາຄົມ(ສບທ)ໂດຍຈັດຂື້ນເປັນກຸ່ມວຽກພາຍໃນທຽບເທົ່າລະດັບສຳນັກ ພາຍໃຕ້ໂຄງສ້າງຊົ່ວຄາວຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.ແລະມີໃນຊ່ວບປ່ຽນຜ່ານຈົນກວ່າ ກທຊ.ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ ກສທຊ ຈະມີມະຕິເປັນອື່ນ ຫລືຈົນກວ່າ ກສທຊ ທີ່ເຂົ້າມາປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຈະພິຈາລະນາເປັນຢ່າງອື່ນຕໍ່ໄປໃນອານາຄົດແລະຕໍ່ມາສຳນັກງານ ກສທຊ.ໄດ້ມີຄຳສັ່ງ51/2014ລົງວັນທີ 12            ເມສາ2015 ຈັດຕັ້ງກຸ່ມພາລະກິດດ້ານການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມເພື່ອປະຕິບັດຫນ້າທີ່ໃນພາລະກິດຂອງ ສບທ.ແລະຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງສ້າງຊົ່ວຄາວຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.ຂື້ນຕົງຕໍ່ເລຂາທິການ ກສທຊ.ແລະຄຳສັ່ງທີ                101/2011ລົງວັນທີ 2 ກັນຍາ 2015 ມອບອຳນາດໃຫ້ຮອງເລຂາທິການ ກສທຊ. ປະຕິບັດການແທນເລຂາທິການ ກສທຊ. ພາຍໃນຂອບເຂດພາລະກິດດ້ານການຄ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມໂດຍມີອຳນາດໃນການສັ່ງ ອານຸຍາດ ອານຸມັດ ຄວບຄຸມ ກຳກັບເບິ່ງແຍງແລະກັ່ນກອງວຽກພາຍໃນຂອບເຂດພາລະກິດຂອງກຸ່ມພາລະກິດດ້ານການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິຫານວຽກຂອງກຸ່ມພາລະກິດດ້ານການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ ໃນຊ່ວງການປະຕິບັດພາລະກິດຕາມບົດສະເພາະການ ເປັນໄປດ້ວຍຄວາມຮຽບຮ້ອຍ ຖືກຕ້ອງແລະມີປະສິດທິພາບ
ຈົນເມື່ອວັນທີ 27 ມັງກອນ 2012 ກສທຊ.ໄດ້ອອກລະບຽບ ກສທຊ.ວ່າ ພ້ວຍການແບ່ງສ່ວນວຽກພາຍໃນຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.ປີ 2012 ຊື່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 28 ມັງກອນ 2012 ເປັນຕົ້ນມາແລະມີຜົນເຮັດໃຫ້ກຸ່ມພາລະກິດດ້ານການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມຖືກຍົກເລິກໄປ ໂດຍໄດ້ຈັດຕັ້ງກຸ່ມວຽກຮັບເລື່ອງຮ້ອງຮຽນແລະຄຸມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ(ຣທ.)ຊື່ງເປັນຫນ່ວຍງານພາຍໃຕ້ສຳນັກງານ ກສທຊ.ມີອຳນາດຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກຳຫນົດມາດຕະການຄຸ້ມຄອງສິດແລະເສລີພາບຂອງປະຊາຊົນບໍ່ໃຫ້ຖືກເອົາປຽບຈາກຜູ້ປະກອບການ ມາດຕະການສົ່ງເສີມສິດເສລີພາບແລະຄວາມສະເຫມີພາກຂອງປະຊາຊົນໃນການເຂົ້າຖືງການໃຊ້ປະໂຫຍດຄື່ນຄວາມຖີ່ແລະບໍລິການໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ວິທີການແລະດຳເນີນການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ ຂະບວນການຮັບແລະພິຈາລະນາເລື່ອງຮ້ອງຮຽນ ຍຸຕິຂໍ້ຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການແລະຜູ້ບໍລິໂພກ ລວມທັງອຳນວຍການວຽກດ້ານເລຂານຸການຄະນະອານຸກຳມະການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກດ້ານກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ແນວໃດກໍ່ຕາມ ແມ້ວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງໃນດ້ານໂຄງສ້າງການບໍລິຫານວຽກຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.ແຕ່ການດຳເນີນວຽກຂອງກຸ່ມວຽກຮັບເລື່ອງແລະຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມຍັງຄົງເປັນການດຳເນີນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມພາຍໃຕ້ແຜນແມ່ບົດກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສະບັບທີ               1(ປີ 2012-2016)  ທີ່ມຸ້ງເນັ້ນຄວາມສຳຄັນຂອງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກບໍ່ໃຫ້ຖືກເອົາປຽບຈາກຜູ້ປະກອບກິດຈະການແລະການຄຸ້ມຄອງສິດໃນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແລະເສລີພາບຂອງບຸກຄົນໃນການສື່ສານຖືງກັນໂດຍທາງໂທລະຄົມມະນາຄົມ ລວມທັງການສ້າງຄວາມຕະຫນັກຮູ້ເພີ່ມຂື້ນກ່ຽວກັບສິດຂັ້ນພື້ນຖານຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ປະໂຫຍດຂອງການໃຊ້ວຽກໂທລະຄົມມະນາຄົມປະເພດຕ່າງໆ ການຮູ້ເທົ່າທັນຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເທັກໂນໂລຊີໂທລະຄົມມະນາຄົມເພື່ອໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຕະຫລອດຈົນສ້າງມາດຕະການເພື່ອເພີ່ມບັດບາດຂອງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃນການໃຫ້ບໍລິການຢ່າງມີຈະລິຍະທຳແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກແລະສັງຄົມ


Tags: ຄວາມເປັນມາ

ຄວາມເປັນມາ

Visitor 2 2 2 7 3 9 6