icon image ການໄກ່ເກ່ຍແລະລະງັບຂໍ້ພິພາດ

thumbnail image

ການຂື້ນທະບຽນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ


ການຂື້ນທະບຽນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ                                                                                                                                             
ການຂື້ນທະບຽນລາຍຊື່ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ
                ສຳນັກງານ ກສທຊ.ໄດ້ມີການປະກາດຮັບສະຫມັກບຸກຄົນພາຍນອກແລະພະນັກງານ ກສທຊ.ທີ່ມີຄຸນສົມບັດຕາມທີກຳຫນົດໄວ້ໃນລະບຽບ ກສທຊ.ວ່າດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ ເຂົ້າຮັບການຄັດເລືອກເພື່ອຂື້ນທະບຽນລາຍຊື່ເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ.ແລະຜູ້ທີ່ມີຄຸນສົມບັດຜ່ານຕາມເກນທີ່ສຳນັກງານກຳຫນົດໄວ້ ຈຳນວນ20 ຄົນໂດຍສຳນັກງານ ກສທຊ. ໄດ້ມີປະກາດເລື່ອງທະບຽນລາຍຊື່ຕາມລະບຽບ ກສທຊ.ວ່າດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ ເມື່ອວັນທີ 22 ຕຸລາປີ 2013    ທັງນີ້ທະບຽນລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວມີອາຍຸ 2ປີ ນັບແຕ່ວັນທີ່ປະກາດເປັນຕົ້ນໄປ
 
ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍແມ່ນໃຜ ແລະເຮັດຫນ້າທີ່ຫຍັງ
                ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຄື ຄົນກາງທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ຊ່ວຍເຫລືອ ສະເຫນີແນະ ຫາແນວທາງໃນການເຈລະຈາເພື່ອຍຸຕິບັນຫາຂໍ້ພິພາດ ຊື່ງສຳນັກງານ ກສທຊ.ໄດ້ຄັດເລືອກມາຈາກບຸກຄົນພາຍນອກແລະພະນັກງານລະດັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງຫລືທຽບເທົ່າຂື້ນໄປແລະຕ້ອງຜ່ານການອົບຮົມຫລັກສູດເທັກນິກຫລືວິທີການໄກ່ເກ່ຍທີ່ສຳນັກງານ ກສທຊ.ຈັດຫລືຮັບຮອງແລະເປັນຜູ້ທີ່ສຳນັກງານ ກສທຊ.ໂດຍຄວາມເຫັນຊອບຂອງຄະນະກຳມະການກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ກທຄ)ໄດ້ຂື້ນທະບຽນລາຍຊື່ໄວ້ ຊື່ງທະບຽນລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວມີອາຍຸ2ປີໂດຍສຳນັກງານ ກສທຊ.ຈະແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຈາກທະບຽນລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວ ຕາມຄວາມເຫມາະສົມກັບຂໍ້ຮ້ອງຮຽນຫລືກໍລະນີຄູ່ກໍລະນີປະສົງຮ່ວມກນກໍ່ສາມາດເລືອກບຸກຄົນໃດບຸກຄົນຫນື່ງຈາກທະບຽນລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍໄດ້
 
ມີການດຳເນີນການແນວໃດ
                ເມື່ອສຳນັກງານ ກສທຊ.ຮັບເລື່ອງຮ້ອງຮຽນແລ້ວ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈະກວດສອບຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອຊີ້ແຈງເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຄູ່ກໍລະນີ ຫາກຄູ່ກໍລະນີຕົກລົງຍຸຕິຂໍ້ພິພາດກັນໄດ້ໃນຊ່ວງນີ້ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກໍ່ຈະຊ່ວຍເຮັດສັນຍາປານີປານອມຍອມຄວາມກັນໃຫ້ແຕ່ຫາກຄູ່ກໍລະນີຕົກລົງຍຸຕິຂໍ້ພິພາດກັນບໍ່ໄດ້ແລະເປັນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດໄກ່ເກ່ຍໄດ້ ເຈົ້າຫຫນ້າທີ່ກໍ່ຈະສອບຖາມຄູ່ກໍລະນີຖືງຄວາມປະສົງຈະເຂົ້າຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ ຫາກຄູ່ກໍລະນີທັງສອງຝ່າຍຕົກລົງເຂົ້າສູ່ຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ ກໍ່ຈະດຳເນີນການໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບ ກສທຊ. ວ່າດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ພິພາດລະຫວ່າງຜູ້ຮັບໃບອານຸຍາດປະກອບກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະຜູູ້ຮ້ອງຮຽນ ປີ 2012 ຕໍ່ໄປ
 
ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍເລີ່ມປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຄັ້ງທຳອິດເມື່ອໃດ
                ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 7 ພະຈິກ 2013ເປັນຕົ້ນໄປ
 


Tags: ການຂື້ນທະບຽນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ

Visitor 2 2 2 7 2 4 8