icon image ການໄກ່ເກ່ຍແລະລະງັບຂໍ້ພິພາດ

thumbnail image

ບົດບາດຫນ້າທີ່


ບົດບາດຫນ້າທີ່                                                                                                                                                                                             
                ສ່ວນວຽກໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ພິພາດ ພາຍໃຕ້ສຳນັກຮັບເລື່ອງຮ້ອງຮຽນແລະຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສຳນັກງານ ກສທຊ.ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກຳຫນົດມາດຕະການຄຸ້ມຄອງສິດແລະເສລີພາບປະຊາຊົນບໍ່ໃຫ້ຖືກເອົາປຽບຈາກຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ມາດຕະການສົ່ງເສີມສິດເສລີພາບແລະຄວາມສະເຫມີພາກຂອງປະຊາຊົນໃນການເຂົ້າຖືງການໃຊ້ປະໂຫຍດຄື້ນຄວາມຖີ່ແລະບໍລິການໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມກຳຫນົດຫລັກເກນ ວິທີການ ແລະດຳເນີນການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ ຂະບວນການຮັບແລະພິຈາລະນາເລື່ອງຮ້ອງຮຽນຍຸຕິຂໍ້ຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການແລະຜູ້ບໍລິໂພກ ລວມທັງອຳນວຍການວຽກດ້ານເລຂານຸການຄະນະອານຸກຳມະການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕະຫລອດຈົນປະຕິບັດວຽກອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ
 
ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງສ່ວນວຽກໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ພິພາດ ມີກຳຫນົດໄວ້ຕາມ ບັນທືກທີ່ ສທຊ.5007 /1158ລົງວັນທີ29  
ພະຈິກ 2012
  1. ດຳເນີນການເພື່ອໃຫ້ມີການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ພິພາດຕາມທີ່ຜູ້ຮ້ອງຮຽນຮ້ອງຂໍ
  2. ສົ່ງເສີມແລະເຜີຍແຜ່ວິທີການລະງັບຂໍ້ພິພາດທາງເລືອກ ໂດຍສະເພາະການໄກ່ເກ່ຍແລະລະງັບຂໍ້ພິພາດ
  3. ຈັດເຮັດສາລະບົບແລະສຳນວນເລື່ອງໄກ່ເກ່ຍ
  4. ຈັດເຮັດແລະລາຍງານຂໍ້ມູນແລະສະຖິຕິກ່ຽວກັບການດຳເນີນການໄກ່ເກ່ຍ ຕະຫລອດຈົນປະເມີນຜົນການດຳເນີນການໄກ່ເກ່ຍ ສະເຫນີຕໍ່ ກທຄ.
  5. ຈັດເຮັດທະບຽນລາຍຊື່ແລະປະສານງານກັບຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ
  6. ປະສານງານກັບຫນ່ວຍງານອື່ນກ່ຽວກັບວິທີການດຳເນີນການລະງັບຂໍ້ພິພາດທາງເລືອກ
  7. ປະຕິບັດວຽກອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍຈາກຜູ້ບັງຄັບບັນຊາ
 
ແຜນການດຳເນີນວຽກ
                ໂດຍທີ່ລະບຽບການແບ່ງສ່ວນວຽກພາຍໃນສຳນັກງານ ກສທຊ.ລະບຸໃຫ້ສຳນັກຮັບເລື່ອງຮ້ອງຮຽນແລະຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມີຫນ້າທີ່ ກຳຫນົດຫລັກເກນ ວິທີການ ແລະດຳເນີນການກ່ຽວກັບການຍຸຕິຂໍ້ຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການແລະຜູ້ບໍລິໂພກ ໂດຍສ່ວນງານ ກຣ.ຮັບຜິດຊອບການດຳເນີນວຽກຕ່າງໆ


Tags: ບົດບາດຫນ້າທີ່

Visitor 2 2 2 7 1 3 8