icon image ດາວໂຫລດແບບຟອມການຮ້ອງຮຽນ

thumbnail image

ດາວໂຫລດແບບຟອມການຮ້ອງຮຽນດາວໂຫລດແບບຟອມການຮ້ອງຮຽນ                                                                                                                                           
                ຜູ້ທີ່ປະສົງຈະຮ້ອງຮຽນ ດາວໂຫລດແບບຟອມການຮ້ອງຮຽນ ຈາກນັ້ນກອກເອກະສານພ້ອມສົ່ງສຳເນົາບັດປະຊາຊົນຂອງຜູ້ຈົດທະບຽນແລະສຳເນົາໃບແຈ້ງຫນີ້ ມາຍັງສຳນັກງານ ກສທຊ.ຕາມທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມນີ້
ຈົດຫມາຍ
ສຳນັກຮັບເລື່ອງຮ້ອງຮຽນແລະຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ເລກທີ 404 ອາຄານພະຫົນໂຍທິນເຊັນເຕີ້ ຊັ້ນ 2
ຖະຫນົນພະຫົນໂຍທິນ ແຂວງສາມເສນໃນ ເຂດພະຍາໄທ
ກຸງເທບ 10400
ແຟັກ:
0 2279 0251
ອີເມວ
[email protected], [email protected]
ໂທປືກສາຫລືສອບຖາມໄດ້ທີ່
0 2634 6000
1200 ກົດ 1 (ໂທຟຣີ)


Tags: ດາວໂຫລດແບບຟອມການຮ້ອງຮຽນ

ດາວໂຫລດແບບຟອມການຮ້ອງຮຽນ

Visitor 2 2 2 7 3 5 4