icon image ประกาศ

thumbnail image

เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่


   ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
-----------------------------------------------------------------

        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เดิม เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการ สถานที่ หรือประเภทบริการ การส่งเสริมการบริการโทรคมนาคม สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็นธรรม เพื่อการใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมอย่างคุ้มค่าสำหรับการให้บริการโทรคมนาคมต่อสาธารณะ


Tags: เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่,

ประกาศ

จำนวนผู้เข้าชม 2 2 2 7 1 1 1