icon image กิจกรรมเครือข่าย

thumbnail image

กิจกรรมเครือข่ายผู้บริโภคฯ จังหวัดมุกดาหาร


เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 ผู้นำเครือข่ายภาคประชาชน นางสุดารัตน์ ศรีใส ได้มอบคู่มือสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานกสทช. ที่ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาของปราชญ์ชาวบ้านนายพิน สุวรรณ์ไตรย์ บ.ศรีมงคล ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหารTags: กิจกรรมเครือข่ายผู้บริโภคฯ จังหวัดมุกดาหาร

จำนวนผู้เข้าชม 2 2 2 7 1 9 2