icon image กิจกรรมเครือข่าย

thumbnail image

กิจกรรมเครือข่ายผู้บริโภคฯ จังหวัดมุกดาหาร


เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ผู้นำเครือข่ายภาคประชาชน นางยุพิน  ศรีสุริยจันทร์ ทำหน้าที่วิทยากรอบรมผู้ถูกคุมประพฤติจำนวน 38 คน ณ วัดศรีสะอาด ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร และได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทาง สำนักงาน กสทช. พร้อมให้ความรู้ในด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมTags: กิจกรรมเครือข่ายผู้บริโภคฯ จังหวัดมุกดาหาร

จำนวนผู้เข้าชม 2 2 6 7 4 0 2