icon image กิจกรรมเครือข่าย

thumbnail image

กิจกรรมเครือข่ายผู้บริโภคฯ จังหวัดสุรินทร์


       เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 นางธัญญธร หฤทัยถาวร ประธานเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิในด้านสุขภาพก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับสมาคมจิตอาสาสร้างสุขจังหวัดสุรินทร์ โดยได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการบริโภคสื่อในด้านกิจการโทรคมนาคม และบทบาท ภารกิจของ สำนักงาน กสทช. ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ณ วัดบ้านพิงพวย ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่ผู้นำชุมชน อสม. จำนวน 19 หมู่บ้าน ในตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน และได้มีการมอบสื่อประชาสัมพันธ์ของ สำนักงาน กสทช. ให้แก่ประธาน กสทช. ระดับอำเภอ และผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปใช้เผยแพร่ความรู้ต่อชุมชนของตนเองต่อไป Tags: กิจกรรมเครือข่ายผู้บริโภคฯ จังหวัดสุรินทร์

จำนวนผู้เข้าชม 2 2 6 7 4 1 3