icon image เรียนรู้จากเรื่องร้องเรียน

thumbnail image

เรื่อง: ขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียน


เรื่อง: ขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ​

กรณีที่ 1. ยุติเรื่องร้องเรียน
นางสาวฟ้าใส ประสบปัญหาไม่สามารถโอนย้ายเครือข่ายได้ จึงร้องเรียนมายังสำนักงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. รับเป็นเรื่องร้องเรียน และทำหนังสือแจ้งให้บริษัทตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องดังกล่าว โดยเร่งดำเนินการโอนย้ายเครือข่ายให้ผู้ร้องเรียนสำเร็จ นางสาวฟ้าใสพึงพอใจและยินดียุติเรื่องร้องเรียน

กรณีที่ 2 ไม่ยุติเรื่องร้องเรียน
1. นายธีรยุทธ ประสบปัญหาถูกคิดค่าบริการผิดพลาด จึงร้องเรียนมายังสำนักงาน กสทช.
2. สำนักงาน กสทช. รับเป็นเรื่องร้องเรียนและทำหนังสือแจ้งให้บริษัทตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียน โดยปรับลดค่าบริการให้บางส่วน แต่นายธีรยุทคัดค้านคำชี้แจงของบริษัทไม่ยุติเรื่องร้องเรียน
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนรวบรวมหลักฐานข้อเท็จจริง และดำเนินการ จัดเตรียมวาระ
การประชุมและบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียน ซึ่งต่อมาคณะอนุกรรมการฯ มีมติว่า หากผู้ร้องเรียนมีการใช้งานจริงจะต้องชำระค่าบริการให้แก่บริษัทฯ ส่วนกรณีค่าใช้บริการที่เกิดขึ้นหลังจากถูกระงับการใช้บริการ บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ร้องเรียนได้
4. สำนักงาน กสทช. เสนอวาระเรื่องเรียน หลังจากที่อนุกรรมการฯ มีมติแล้ว ให้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) พิจารณากลั่นกรอง ก่อนเข้าที่ประชุม กทค.
5. กทค. ให้ความเห็นแล้ว สำนักงาน กสทช. จึงนำความเห็นดังกล่าวเสนอประธาน กทค. เพื่อพิจารณาบรรจุเข้าวาระที่ประชุม กทค.
6. กทค. ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ครั้งที่ 24/2559 เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559
โดยที่ประชุมมีมติว่า ว่าหากผู้ร้องเรียนมีการใช้งานจริงจะต้องชำระค่าบริการให้แก่บริษัทฯ ส่วนกรณีค่าใช้บริการที่เกิดขึ้นหลังจากถูกระงับการใช้บริการ บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ร้องเรียนได้
7. สำนักงานมีหนังสือแจ้งมติที่ประชุม ให้ผู้ร้องเรียนและบริษัทคู่กรณีทราบ ยุติเรื่องร้องเรียน
 
ที่มา: ส่วนพิจารณาเรื่องร้องเรียน
 


Tags: เรื่อง: ขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

จำนวนผู้เข้าชม 2 2 2 1 8 2 9