icon image กิจกรรม รท.

thumbnail image

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ติดตามและประเมินผล ผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ระดับจังหวัด 77 จังหวัด ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2 ณ จังหวัด นครพนม)


สำนักงาน กสทช. จับมือเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจำนวน ๑๐ จังหวัด ร่วมพัฒนางานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช) โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ติดตามและประเมินผลผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมระดับจังหวัด 77 จังหวัด ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ที่โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม โดยนางสาวรุ้งตะวัน จินดาวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมได้กล่าวเปิดการอบรมว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเห็นของเครือข่ายผู้บริโภคเพื่อนำไปใช้ประกอบการกำหนดแนวทางการทำงานเครือข่ายและสำนักงาน กสทช. ในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถใช้บริการโทรคมนาคมอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ไม่ถูกเอาเปรียบรู้เท่าทันการใช้งานเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสำนักงาน กสทช. จะมีการลงพื้นที่ในจังหวัดนำร่องเพื่อติดตามการดำเนินงานของผู้นำเครือข่ายต้นแบบรวมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายต่อไป โดยมีตัวแทนผู้นำเครือข่ายจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร  เลย  ขอนแก่น นครพนม กาฬสินธุ์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร บึงกาฬ อบรมร่วมกับผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน ๖๐ คนTags: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ติดตามและประเมินผล ผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ระดับจังหวัด 77 จังหวัด ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2 ณ จังหวัด นครพนม)

กิจกรรม รท.

จำนวนผู้เข้าชม 2 1 7 5 3 9 8