icon image กิจกรรม รท.

thumbnail image

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ติดตามและประเมินผล ผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ระดับจังหวัด 77 จังหวัด ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1ณ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา)


เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช) โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ติดตามและประเมินผลผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมระดับจังหวัด 77 จังหวัด ประจำปี 2565 นางสาวรุ้งตะวัน จินดาวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมได้กล่าวเปิดการอบรมว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างหลากหลาย ทำให้ผู้ใช้บริการต้องปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง เพราะหากการใช้งานไม่ถูกต้อง ไม่เท่าทัน หรือขาดความรู้ความเข้าใจเพียงพอ ก็อาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศักยภาพผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 77 จังหวัด ให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้นำเครือข่ายในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกเครือข่ายในการพัฒนา ปกป้อง คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคในการใช้บริการโทรคมนาคมไปสู่คนในพื้นที่และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นำเครือข่ายในการเผยแพร่องค์ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากสำนักงาน กสทช.ลงสู่ชุมชนของตน และเพื่อสร้างและค้นหาต้นแบบผู้นำเครือข่ายในการดำเนินงานให้กับผู้นำเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อนำไปต่อยอดได้ต่อไป การอบรมครั้งนี้มีตัวแทนผู้นำเครือข่ายจากภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร รวม 24 จังหวัดเข้าร่วมการอบรมร่วมกับผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 60 คนTags: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ติดตามและประเมินผล ผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ระดับจังหวัด 77 จังหวัด ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1ณ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา)

กิจกรรม รท.

จำนวนผู้เข้าชม 2 1 7 5 8 0 1