icon image กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumbnail image

สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ จังหวัดกรุงเทพมหานคร


เมื่อวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม ชั้น ๑๑ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีพันเอกวีรชาติ ศรีกังวาล (ผู้อำนวยการสำนัก รท.)  เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมฯ และมี ดร.กนกพรรณ ญาณภิรัต (ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคและระบบฐานข้อมูล) เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้นำเครือข่ายประชาชนภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร รวม ๒๔ จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน สำหรับการจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการโทรคมนาคม รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคอย่างถูกต้อง เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกในพื้นที่และชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพTags: สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1 5 8 7 2 4 4