icon image สื่อประชาสัมพันธ์

thumbnail image

กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดระยอง


เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ รท. จัดกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ครั้งที่ ๒ (ภาคตะวันออก) ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง โดยมีนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และประชาชนผู้ที่สนใจ จำนวนกว่า ๓๐๐ คน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวน ๕ ท่าน ได้แก่ ดร.ชุติเดช บุญโกสุมภ์ และนายบวร มากนาคา ผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. นางสาวลัดดา ธรรมการัณย์ นางสาวอริณญา พงศธรพิศุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุข และ รศ.เอนก ศิริพานิชกร ผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมบรรยาย เสวนาและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรฐานและความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณมือถือกับผู้ร่วมงาน Tags: กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดระยอง

จำนวนผู้เข้าชม 1 5 8 7 2 2 9