icon image กิจกรรมเครือข่าย

thumbnail image

กิจกรรมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จังหวัดสุพรรณบุรี


     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายบัญชา วิริยพัตร ประธานเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยบูรณาการกับโครงการอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน กระทรวงยุติธรรม ให้กับกลุ่ม อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป ณ อบต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งมีการแจกเอกสารที่เกี่ยวข้องและของที่ระลึก ได้แก่ หนังสือ แผ่นพับ เสื้อหมวกแก็บและไฟฉายTags: กิจกรรมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวนผู้เข้าชม 1 5 8 7 2 7 1