icon image กิจกรรมเครือข่าย

thumbnail image

กิจกรรมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จังหวัดลำพูน


     เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ดร.วุฒิ นันทขว้าง ประธานเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ร่วมกับโครงการเข้าข่ายอบรมเยาวชนต้นแบบ โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งมีการแจกเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คนTags: กิจกรรมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จังหวัดลำพูน

จำนวนผู้เข้าชม 1 5 8 7 2 7 6