icon image กิจกรรมเครือข่าย

thumbnail image

กิจกรรมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จังหวัดลำพูน


     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ดร.วุฒิ นันทขว้าง ประธานเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของสำนักงาน กสทช.บูรณาการร่วมกับโครงการเข้าค่ายนักเรียนและเยาวชนต้นแบบจังหวัดลำพูน, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดลำพูน (กอ.รมน.) และที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน ณ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งมีการแจกเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 โรงเรียน  โรงเรียนละ 50 คนTags: กิจกรรมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จังหวัดลำพูน

จำนวนผู้เข้าชม 1 5 8 7 2 8 6