icon image กิจกรรมเครือข่าย

thumbnail image

กิจกรรมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จังหวัดระนอง


     เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นางจิตศิริ ทรัพย์ศิริ ประธานเครือข่ายภาคประชาชน กสทช. จังหวัดอ่างทอง ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมบูรณาการกับหลายหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (คปภ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สปสช. ณ หมู่ที่ 9 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยได้บรรยายให้ความรู้การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งแจกเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น บทบาทภารกิจหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม แผ่นพับเรื่องการยกเลิก SMS กวนใจ *137 รู้เท่าทันการหลอกลวงและช่องทางการร้องเรียน สายด่วน 1200 ฯลฯ ให้กับประชาชนและเครือข่าย กสทช. ในพื้นที่ จำนวนประมาณ 30 คนTags: กิจกรรมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จังหวัดระนอง

จำนวนผู้เข้าชม 1 5 8 7 2 3 7